Trekt Uw Plant
 
Statuten   
Contact   
Facebook   
F.A.Q.   
Agenda - Trekt Uw Plant vzw
 • CANNABISBEVRIJDINGDAG 2017
 • Workshop Biologisch Kweken
 • WORKSHOP ’HOE START IK EEN CANNABIS SOCIAL CLUB?’
 • Dinsdag 22/11/2016 om 9u:
  Steun aan CSC Mambo te Hasselt
 • WORKSHOP BIOLOGISCH KWEKEN
 • [+ info]
  Belgische Cannabisrichtlijn (2005)
 • Ministeriële Richtlijn: 3 g of 1 plant
 • [+ info]
  Cannabissoorten
 • Soorten van Trekt Uw Plant
 • [+ info]
  Nieuws - Cannabis
 • Ontbindt rechter cannabisvereniging Mambo Social Club?
 • Cannabis - On Légalise!
 • Blog op DeWereldMorgen.be
 • UITSPRAAK HOF VAN BEROEP IN ZAAK MAMBO SOCIAL CLUB
 • Hoe Latijns-Amerika de cannabiskar trekt
 • [+ info]
  Nieuws - Trekt Uw Plant vzw
 • Medi-lid Anna Bis getuigt na politiebezoek
 • Column op RollingStoned.nl
 • Radio-interview Cannabis Social Clubs
 • Derde ruilbeurs van 2016
 • Basisprincipes voor een wettelijke regulering van cannabis
 • [+ info]
  Preventie en hulpverlening
 • Drug hulpverlening centra
 • Wiet is verslavender dan ik dacht
 • Wees wijs, vaporise!
 • [+ info]
  Dit artikel is beschikbaar in [fr]  

  Statuten

  Titel I. – Benaming, maatschappelijke zetel, doel en duur.

  Artikel 1. -De Vereniging wordt genoemd "TREKT UW PLANT" en hierna
  verder aangeduid als de ’Vereniging’.

  Artikel 2. -Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in …. Borgerhout
  (Antwerpen), België. De vereniging is ressorteert aldus onder het gerechtelijk
  arrondissement Antwerpen. Alle documenten waaraan de vereniging volgens
  de wet op de vzw’s van 27 juni 1921 moet voldoen zullen worden voorgelegd
  aan de "Griffie van de Rechtbank van Koophandel" van het voornoemde
  gerechtelijk arrondissement.

  Artikel 3. -De Vereniging ontstaat als antwoord op de juridische onzekerheid
  an andere problemen waarmee cannabisgebruikers in Antwerpen te kampen
  hebben en heeft tot doel :

  1.
  haar leden in staat te stellen om gezamenlijk 1 cannabisplant per persoon
  te verbouwen in een afgesloten, niet openbaar toegankelijke ruimte.
  - 2.
  het doen van onderzoek naar methoden om cannabis te verbouwen die zo
  min mogelijk schade voor de volksgezondheid met zich mee brengen
  - 3.
  het informeren van haar leden over de resultaten van dit onderzoek.

  Artikel 4. - De Vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Ze kan ten
  allen tijde ontbonden worden. Haar maatschappelijk jaar komt overeen met
  het kalenderjaar, behoudens het jaar van de oprichting van de Vereniging,
  hetwelk jaar afloopt op 31 december. Het financiële jaar van de vereniging
  loopt tussen 1 januari en 31 december.

  Titel II – Leden, toelating, beëindiging lidmaatschap.

  Artikel 5. -De Vereniging bestaat uit effectieve leden en toetredende leden.
  Tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt verwijst de term ’leden’ in deze statuten
  alleen naar effectieve leden. Het lidmaatschap van de Vereniging beperkt op
  generlei wijze de autonomie en de onafhankelijkheid van de effectieve leden,
  de toetredende leden of de donorleden. Het lidmaatschap is persoonlijk en
  niet overdraagbaar. Het getal van de leden is niet beperkt. Het aantal van de
  effectieve leden mag evenwel niet minder bedragen dan drie.

  Artikel 6. -Effectieve leden zijn meerderjarige, natuurlijke personen die
  woonachtig zijn in België, die deze doelstellingen ondersteunen en die de
  statuten en de besluiten van de Vereniging onderschrijven. De leden worden
  aanvaard door de Raad van Beheer.

  Artikel 7. – Toetredende leden zijn meerderjarige, natuurlijke personen, die op
  voordracht van de Raad van Beheer door de Algemene Vergadering bij
  meerderheid van stemmen zijn toegelaten. Toetredende leden kunnen
  worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering
  maar hebben geen stem. Ze kunnen geen lid zijn van de Raad van Beheer.

  Artikel 8. -Het lidmaatschap is beëindigd:

  1. wanneer een lid overlijdt of ophoudt als rechtspersoon te bestaan.

  2. na opzegging door een lid. De opzegging geschiedt schriftelijk en dient
  uiterlijk 3 weken voor de jaarvergadering van de Algemene Vergadering bij
  het secretariaat te zijn ontvangen.

  3. door schorsing door de Raad van Beheer. De Raad van Beheer kan met
  onmiddellijke ingang een lid schorsen wanneer deze, na herhaalde
  oproep, niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, wanneer deze in
  strijd handelt met de statuten, het huishoudelijk reglement of de statutair
  genomen beslissingen van de Vereniging, of wanneer die de Vereniging
  overmatige schade berokkent. De gemotiveerde beslissing wordt
  onmiddellijk aan het betreffende lid meegedeeld. Gedurende de schorsing
  en behoudens zijn recht op beroep voor de Algemene Vergadering kan
  een geschorst lid geen rechten uit lidmaatschap laten gelden. De
  schorsing kan door de Algemene Vergadering worden vernietigd of
  bevestigd.

  4. door uitsluiting door de Algemene Vergadering na schorsing. Schorsing en
  uitsluiting van de leden gebeurt overeenkomstig artikel 12 van de wet van 27
  juni van 1921 . Ze heffen de verplichting tot betaling van de ledenbijdrage
  voor het lopende jaar niet op.

  Titel III – Raad van Beheer.

  Artikel 9. – Een Raad van Beheer van minstens 3 personen wordt benoemd
  door de Algemene Vergadering uit haar leden, voor een periode van 2 jaar.
  De Raad van Beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een
  penningmeester. De Algemene Vergadering kan een lid van de Raad van
  Beheer schorsen en ontslaan wanneer het haar goeddunkt.

  Deze beslissing wordt genomen met een meerderheid van 2/3 (tweederden)
  van de stemmen van de Algemene Vergadering. De leden van de Raad van
  Beheer kunnen op het even welk moment schriftelijk hun ontslag indienen.
  Hun mandaat vervalt van rechtswege aan het eind van hun benoeming van 2
  jaar, waarop zij onmiddellijk herkiesbaar zijn.

  Artikel 10. – De Raad van Beheer beheert de Vereniging in en buiten rechte.
  Alle leden van deze Raad kunnen de Vereniging vertegenwoordigen. Inzake
  wettelijke tussenkomsten is de vereniging gebonden door de handtekening
  van de voorzitter van de Raad van Beheer of door iemand die door hem
  wordt gemachtigd. Tussen de vergaderingen van de Algemene Vergadering
  voert de Raad van Beheer de beslissingen van de Algemene Vergadering uit
  en legt daarover aan deze Vergadering verantwoording af. De Raad van
  Beheer komt ten minste 1 maal per jaar bijeen, afgezien van de jaarlijkse
  bijeenkomst van de Algemene Vergadering. De Raad van Beheer komt bijeen
  binnen een periode van 3 (drie) maanden na elke Algemene Vergadering.

  De Raad van Beheer is verantwoordelijk voor:

  - 1. de voorbereiding en uitvoering van het door de Algemene Vergadering
  aangenomen beleid;
  - 2. het ontwerpen van een gedetailleerd beleidsplan voor elk van de door de
  Algemene Vergadering weerhouden prioriteiten;
  - 3. de voorbereiding en presentatie aan de Algemene Vergadering van een
  jaarlijks rapport over de vooruitgang der activiteiten;
  - 4. de vaststelling van het mandaat van het Secretariaat van de Vereniging
  voor zijn activiteiten;
  - 5. de supervisie over de activiteiten van het Secretariaat;
  - 6. het bevorderen van de samenwerking tussen leden die werkzaam zijn in de
  verschillende activiteiten van de Vereniging;
  De voorzitter van de Raad van Beheer is verantwoordelijk voor de directe
  supervisie van het Secretariaat.

  Titel IV - Algemene Vergadering

  Artikel 11. – De Raad van Beheer roept de Algemene Vergadering bijeen bij
  gewone of elektronische brief gericht aan ieder lid, minstens 30 dagen voor
  de vergadering en minstens één maal per jaar. De agenda wordt in de oproep
  vermeld. De Raad van Beheer moet de Algemene Vergadering bijeen roepen
  binnen een periode van 4 weken zo een verzoek daartoe wordt ontvangen
  van tenminste één vijfde van het totaal der leden.
  Het verzoek vermeldt de te behandelen agendapunten. Zo de Raad van
  Beheer dit verzoek niet inwilligt binnen de 14 dagen na ontvangst van dit
  verzoek, kunnen de verzoekers zelf een Algemene Vergadering bijeen
  roepen op de wijze zoals in het eerste lid van dit artikel voor de Raad van
  Beheer voorzien. Het quorum wordt gevormd door de helft + 1 van de leden
  van de Vereniging.

  De voorzitter van de Raad van Beheer zit de bijeenkomsten van de Algemene
  Vergadering voor. In zijn afwezigheid wordt zijn plaats ingenomen door een
  ander lid van de Raad van Beheer. De secretaris of een andere door de
  voorzitter aangewezen persoon notuleert de bijeenkomsten. Ieder effectief lid
  heeft één stem in de Algemene Vergadering. Ieder effectief lid kan zich door
  een ander effectief lid laten vertegenwoordigen middels een schriftelijke
  volmacht. De stemming over zaken geschiedt mondeling, de stemming over
  personen geschiedt schriftelijk.
  Bij de keuze van een persoon wordt degene verkozen die de meerderheid der
  stemmen behaalt. Als niemand de meerderheid der stemmen heeft behaald
  wordt een tweede stemming gehouden tussen de 2 kandidaten die de meeste
  stemmen behaald hebben.

  Tenzij de wet of de statuten anders bepalen beslist de Algemene Vergadering
  bij gewone meerderheid van stemmen. In de gevallen voorzien onder artikel
  12 lid 1, 3 en 8 is een tweederde meerderheid der uitgebrachte stemmen
  vereist. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  Blanco stemmen zijn ongeldig. Wanneer de voorzitter van de Algemene
  Vergadering van oordeel is dat er een beslissing is genomen is dit oordeel
  definitief.

  Artikel 12. – De Algemene Vergadering is soeverein en heeft in het bijzonder
  de volgende bevoegdheden :

  1. wijzigingen van de statuten;
  - 2. toelating van leden tot de Vereniging en tot de Raad van Beheer;
  - 3. uitsluiting van leden van de Vereniging en van de Raad van Beheer;
  - 4. vaststelling van de bijdrage van de leden;
  - 5. goedkeuring van het jaarverslag van de Vereniging opgesteld door de
  Raad van Beheer;
  - 6. goedkeuring van het werkplan en de begroting van de Vereniging;
  - 7. goedkeuring en wijziging van het mandaat van het secretariaat;
  - 8. ontbinding van de Vereniging.
  - 9. de kwijting aan de Beheerders
  - 10. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
  De exacte tekst van een voorstel tot wijziging van de statuten dient minstens
  5 dagen voor de Algemene Vergadering te worden voorgelegd aan alle leden
  van de Vereniging.

  Artikel 13. – De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement
  nadere regels stellen met betrekking tot het lidmaatschap, de hoogte van de
  ledenbijdrage, de bevoegdheden van de Raad van Beheer, de
  stemprocedure, de administratie alsmede alle andere onderwerpen die
  reglementering behoeven. De wijziging van het huishoudelijk reglement
  geschiedt bij beslissing van de Algemene Vergadering op voorstel van de
  Raad van Beheer of op verzoek van tenminste 1/3 van de leden van de
  Vereniging. De bepalingen van het huishoudelijk reglement kunnen niet in
  strijd zijn of afwijken van deze Statuten.

  Titel V – Het Secretariaat.

  Artikel 14. – Het Secretariaat van de Vereniging is belast met :

  1. de concrete uitvoering van het gedetailleerde beleidsplan dat werd
  goedgekeurd door de Raad van Beheer;
  2. het dagelijks beheer, waaronder met name de coördinatie van de
  activiteiten van de Vereniging en de voorbereiding van de bijeenkomsten van
  de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering;
  3. de presentatie van een financieel jaarverslag aan de Raad van Beheer;
  4. de voorbereiding en de presentatie van het jaarverslag van de Vereniging.
  Elke openbare verklaring vanwege de leden van het Secretariaat in naam van
  de Vereniging moet worden goedgekeurd door de voorzitter van de Raad van
  Beheer of een ander door hem gemachtigd lid van de Raad van Beheer.

  Titel VI – Inkomsten

  Artikel 15. – De inkomsten van de Vereniging bestaan uit schenkingen,
  leningen, ledenbijdragen, erfenissen en andere toekenningen. Het is niet het
  doel van de Vereniging om winst te maken.

  Titel VII – Ontbinding en vereffening.

  Artikel 16. - De Vereniging wordt ontbonden als de Algemene Vergadering dit
  met een meerderheid van ten minste tweederden van de uitgebrachte
  stemmen beslist. In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van
  de schulden, overgedragen worden aan een vereniging, stichting of instituut
  die hetzelfde doel als huidige vereniging nastreeft. Indien er verschillende
  dergelijke instellingen zijn, zal de Algemene Vergadering een keuze maken,
  of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen. Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig
  doel, zal de Algemene Vergadering de goederen toewijzen aan één of
  meerdere verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige mate verwant is met het doel van onderhavige vereniging. Als bij ontbinding van de Vereniging geen vereffenaars werden aangewezen wijst de Raad van Beheer één of meerdere vereffenaars aan.

  Tijdens de vereffening blijven de statuten van de Vereniging van kracht en zullen de communicaties die vanwege de Vereniging uitgaan de term ’in ontbinding’ aan de naam toevoegen. De beslissingen alsmede de naam en het beroep en adres van de vereffenaar(s) zullen in het bijvoegsel van het Staatsblad gepubliceerd worden.

  Overgangsbepalingen.

  Artikel 17. – De Algemene Vergadering heeft op 14 november 2009 tot leden van de Raad van
  Beheer verkozen :

  Martin Veltjen, voorzitter

  Kris Verdonck, secretaris

  Joep Oomen, penningmeester

     

  TUP Defense Fund

  Design by: www.navetrece.com